Drift av bassenget i sesongen

Tips om hvordan du kan drifte bassenget i badesesongen

Det viktigste når det gjelder drift av et svømmebasseng er å foreta vedlikeholdet regelmessig, ikke etter skippertak-prinsippet. På et normalt norsk privatbasseng, vil vi påstå at du kan holde en meget høy standard dersom du setter av ca. 15 minutter regelmessig, – en gang pr uke. Følg da våre fire punkter ved dette ukentlige ettersynet:

1) Bunnsuging:

Med bunnsuging fjerner du all synlig skitt som har lagt seg på bunnen av bassenget. Dette utføres med bunnsugeren som ser ut som en støvsuger, men som suger med vann. På alle basseng kan bunnsugeren kobles til i skimmeren. Noen skimmere har et lokk med en tut på som settes over skimmerkorga. Koble bunnsugerslangen til denne tuten.

Fordelen med denne løsningen er at du kan beholde korga i skimmeren og derved samle opp den grøvste skitten før den går til
pumpa og filteret. Dersom du ikke har dette lokket, kan du fjerne skimmerkorga og koble slangen i bunnen av skimmeren der røret begynner. Bunnsugingen må skje med rolige bevegelser, ellers virvler du bare opp skitten.

Hvis det er moderate mengder skitt på bunnen, kan 6-veisventilen stå i posisjonen ”filter”. Da stopper det grøvste skitten i skimmer eller forfilter på pumpa. Resten legger seg oppå sanden. Husk å tilbakespyle godt etterpå. Hvis det er mye skitt settes ventilen på ”waste” (avløp). Da slipper man å forurense sanden så mye, men man må etterfylle mer vann etterpå.

Mange strever litt med å komme i gang med bunnsugingen fordi de får luft inn i sirkulasjonspumpa når de kobler til bunnsugerslangen. Et tips er å holde bunnsugerslangen foran returdysen til slangen er helt full av vann. Hold deretter hånden foran slangeåpningen og sett den raskt ned i skimmeren mens filterpumpa sviver.

På noen basseng har du en bunnsugerkobling midt på langveggen. Hvis du har det, er det det greieste koblingspunktet for bunnsugerslangen.

I dag er det veldig mang som kjøper seg en renserobot. Det er en maskin som renser både bunn og vegger. Les på www.basseng.no om de forskjellige modellene og hva de egner seg til

2) Rengjøring av ”grov-rusk-kurv” i skimmer og i forfilter på filterpumpen:

I skimmeren sitter det en plastkurv som har som oppgave å hindre større partikler, som blader og grener, fra å komme inn i rørsystemet og eventuelt kile seg fast. Litt avhengig av hvor bassenget ligger, og hvordan det er dekket til, kan det periodevis bli mye rusk i disse kurvene (høstløv og barnåler). Kurven i skimmeren bør rengjøres hver uke.
Dersom du bruker et skimmernett vil veldig lite skitt komme forbi
skimmeren, og det er bare nødvendig å inspisere forfilteret til filterpumpen én gang i måneden. Dersom du ikke bruker skimmernett må du inspisere forfilteret oftere, da barnåler og hår har en tendens til å kunne passere kurven i skimmeren. «Skimmernett» er en meget finmasket filterpose som festes i skimmerkorga. Selges av Basseng AS. Meget nyttig.

3) Ettersyn av filteret og rensing av filtersanden (backwash av filteret):

Den viktigste mekaniske renseprosessen av vannet skjer i filteret. Et bassengfilter kan være bygd opp på forskjellige måter, men i Norge brukes det mest filter med sand som filtermedium. Bassengvannet pumpes gjennom en beholder som er delvis fylt med sand.
Denne sanden filtrerer bort partikler ned til 0,45 my (tusenedels millimeter). Man kan også bytte ut sanden med glass (glass-korn). Dette mediet filtrerer bort partikler på 0,15 my, altså en tredel så store. Sand bør byttes etter 4 – 5 sesonger, mens glass kan du ha inntil 10 sesonger, så sant du er flink til å tilbakespyle slik at den ikke klumper seg.

Inne i sandfilteret dusjes vannet ned på overflaten av sanden, før den renner gjennom sanden og inn i noen samlerør i bunnen av filteret. Dersom det er rusk i vannet, legger dette rusket seg oppå sanden. Etter hvert vil det bli mye rusk oppå sanden og sanden blir tettere og tettere. Det fine med sandfilter er at de er utstyrt med en ventil som kan snu vannstrømmen og spyle skitten ut av sanden igjen. Denne operasjonen kalles tilbakespyling (backwash), og er beskrevet tidligere i heftet under punktene om 6-veisventilen.

Manometeret (klokkelignende trykkmåler) er det instrumentet som forteller deg når du skal tilbakespyle (backwash) sanden. Når sanden er ren, har filteranlegget ditt et visst arbeidstrykk. Dette trykket vil variere noe fra anlegg til anlegg, etter hvor mange bend og hvor mye utstyr du har installert. Det bør imidlertid ikke avvike mye fra 1 bar. Merk av på ditt manometer hva som er ditt “normale“ arbeidstrykk (hvor viseren peker). Når trykket etter en stunds drift stiger, betyr det at filtersanden er blitt skitten, og at den er i ferd med å gå tett. Når trykket har steget med 1/2 bar (maks. 1 bar økning), bør du tilbakespyle. Følg da oppskriften for bruken av 6-veisventilen.

Det finnes også filter med filterpatroner som kan vaskes og etter hvert byttes (tilsvarende dem som brukes i spa, bare større). Dette er gode, men kostbare løsninger, og relativt lite brukt i Norge. Patronfilter er mye brukt i land hvor de har lite vann, eller hvor vannet er veldig dyrt. Vi opplever det mer tungvint å måtte skrubbe et filter enn å vri på en hendel og tilbakespyle sanden.

Hvis du praktiserer å ha en fast dag i uken hvor du steller med bassenget, vil det i de fleste tilfeller være praktisk å tilbakespyle på dette tidspunktet uavhengig av hvor mye trykket i manometeret har steget.

Hvor lenge skal filteret driftes hvert døgn?

Hvis filteret skal greie å fange opp smusset må vannet passere gjennom filteret flere ganger i løpet av et døgn. Generelt anbefaler vi at filterpumpen må være i drift slik at alt vannet sirkulerer gjennom filteret minst 2 til 3 ganger pr. dag. Dette tilsvarer at man daglig kjører filterpumpen i 6 til 8 timer (forutsatt at filteret og pumpe er riktig dimensjonert). Ved
vanntemperaturer på 28 °C eller høyere, kan det være lurt å kjøre filteret opp mot 12 timer pr. døgn. En tommelfingerregel er at filteret skal svive ”halvparten så mange timer som
temperaturen i vannet”. 28 °C gir 14 timer etc. Dette er imidlertid meget god filtrering som kun er nødvendig ved høy badebelastning.

Å kjøre filteret om natten vil vi ikke anbefale bortsett fra i spesielle tilfeller som f. eks. når man skal tilføre mest mulig varme på kortest mulig tid og derfor trenger sirkulasjonen. Ellers taper man mest temperatur på vannet hvis en sirkulerer det fremfor at det får falle til ro. Det blir som å røre i suppa til barna for å få den fortere kald.