Renseanlegget til svømmebasseng

Et renseanlegg til svømmebasseng består av ei sirkulasjonspumpe og et sandfilter

 

Sirkulasjonspumpen:

Sirkulasjonspumpen (ofte kalt filterpumpen) er motoren (hjertet) i renseanlegget. Det er filterpumpen som pumper vannet gjennom filteret og gjennom eventuelt andre apparater som er koblet til svømmebassenget. Filterpumpen består av tre deler: en elektrisk motor, et pumpehus med impeller (skovlhjul) og et forfilter med en sil-kurv. Forfilteret må sjekkes regelmessig og rengjøres dersom det er skittent.

Vi pleier å dele filterpumpene i 3 kategorier:

Pumper som ikke er «self priming»;

Self-priming kan kanskje oversettes med «selv-fyllende». Dette er de rimeligst pumpene, og de må alltid stå lavere enn vannstanden i bassenget, for de greier ikke å suge vannet opp over vannstand uten å bli forhåndsfylt med vann.

Self-priming pumper;

Disse kan stå over vannspeilet i svømmebassenget, og likevel greie å trekke vannet opp slik at de kommer i gang.

Variospeed pumper;

Pumper som du kan regulere hastigheten på. Brukes f.eks. på overflowbasseng, og på svømmebasseng som en ønsker å holde i drift hele året.
Hvis bruken gjelder overflowbasseng, brukes de for å redusere strømforbruket. Et overflowbasseng må ha en ganske stor sirkulasjonspumpe for at vannet skal pumpes fort nok tilbake til svømmebassenget når flere går ut av svømmebassenget samtidig. Det vannet de badende fortrenger, mellomlagres i en buffertank, og må pumpes fort tilbake til svømmebassenget. Men renseprosessen kreves en mindre pumpe. Med en variospeed pumpe kan en skru ned hastigheten slik at den mer er i samsvar med det behovet som er for filtreringen når ingen bader.

Hvis du ønsker å la svømmebassenget være i drift om vinteren, kan en variospeed pumpe være grei å ha. Du kan nemlig ikke stoppe renseanlegget helt, for da fryser det i rørene og du kommer ikke i gang igjen. Med lavt turtall på din variospeed pumpe, kan du sirkulere vannet hele tiden uten at det blir for dyrt.

Filteret:

Her i Norge finnes det i praksis bare to typer bassengfilter. Det mest brukte er det som betegnes som sandfilter, selv om en også kan bruke andre rensemedier i dem. Alternativt til sandfilter, finnes det også patronfilter som vi beskrive senere.

Sandfilter:

Sandfilter til basseng

Et sandfilter er en beholder av støpt plast eller glassfiber. Beholderen har et loddrett rør i midten og flere rør i stjerneform i bunnen. Vannet fra svømmebassenget spyles ut over sanden i filteret og renner så gjennom sanden. Sanden er en spesialsand som er fin nok til å stoppe partikler på 0,15 mikron. Den skitten som stoppes, legger seg oppå sanden. Når vannet har rent gjennom sanden, fanges det opp av de stjerneformede rørene i bunnen og sendes tilbake til svømmebassenget renset og fint.

Filteret skal være ca. 2/3 fullt med sand. Det er viktig at en har filteret halvfullt med vann før man fyller sand i filteret, ellers kan de perforerte rørene i bunnen bli skadet av sanden når du heller den i filteret.

Sanden bør byttes etter 4 – 5 sesonger. Hvis filteret rommer mer enn 2 sekker med sand (se bruksanvisningen), bør en ha ca. 2/3 med fin sand og 1/3 med grov sand. Den grove sanden legges nederst. Hvis filteret rommer 2 eller færre sekker, bruker du kun fin sand.

Filterglass: De senere årene er det blitt mer og mer vanlig å velge knust glass istedenfor sand. Glass filtrerer bort litt mindre partikler enn sand, og vi regner at den varer dobbelt så lenge som sand, men koster også det dobbelte. Her finnes også fint glass og grovt glass. Hvis du er blant dem som kjøper tjenesten å bytte sand/glass, så er det klart at det er en besparelse i å velge glass.

Filterdotter: Det som kalles filterdotter er små baller av plastfibre som erstatter sande eller glass i et sandfilter. Basseng AS frarår bruk av filterdotter. Det går ikke an å tilbakespyle et filter med filterdotter, og i praksis lagrer en skitten i dottene hele sesongen. Vi har sett hvor skitten dottene blir etter hvert, men vi har ikke sett noen god dokumentasjon på at dette ikke utgjør en bakteriebombe!

6-veis-ventilen:

6-veis-ventilen (også kalt multifunksjonsventilen) er på mange måter filteranleggets “hjerne”. Det er med denne ventilen du bestemmer hvilken oppgave du vil at filteret skal løse. Fordi vi erfaringsmessig ofte får spørsmål om bruken, gir vi i det følgende en gjennomgang av bruken av 6-veis-ventilen.

Som navnet indikerer, har ventilen 6 funksjoner. 3 av disse er i regelmessig bruk, de tre siste er bare sporadisk i bruk. De forskjellige funksjonene velges ved at hendelen trykkes ned, og roteres til den ønskede posisjon. Det er viktig å skru av filterpumpen hver gang du skal stille om hendelen på ventilen.

Filtrering (Filter):

Dette er ventilens normale driftsposisjon. Når ventilen står i denne stillingen, går vannet gjennom sanden og renses. Vannet går gjennom sanden ovenfra og nedover, slik at skitt og smuss fra bassengvannet legger seg oppå sanden.

Tilbakespyling (backwash):

Vannet går motsatt vei gjennom sanden (nedenfra og opp) og på den måten renses sanden. Spillvannet er skittent, og går derfor i avløpet. Denne operasjonen holder du på med til du ser i det lille glasset på 6-veis-ventilen at vannet er tilnærmet rent (3 -4 minutter). Av og til skal du holde på noe lenger for at du skal få etterfylt nok friskt vann (se under avsnittet om mekanisk rensing). Du kan også holde øye med avløpsslangen for å se når du synes at vannet som kommer ut er tilnærmet rent. Se avsnittet under om manometer. Manometeret indikerer når du skal tilbakespyle sanden.

Rensing (rinse):

Dette er en prosess for å reetablere sanden til normal fasthet etter at den er virvlet opp. Vannet går gjennom sanden samme vei som ved filtrering, men ettersom sanden enda ikke har satt seg, kan det fortsatt skilles ut noe skitt. Denne skitten vil du ikke ha tilbake i svømmebassenget, og vannet går derfor til avløp. Kjør denne funksjonen i ca. 1/2 minutt etter at du har tilbakespylt (backwash).

Resirkulering:

Vannet sirkuleres i svømmebassenget uten å gå via filteret. Brukes f.eks. når det skal blandes inn kjemi eller ved teknisk service.

Avløp (waste):

Brukes til eventuell tømming av svømmebassenget. Vannet går rett i avløpet uten å passere filteret.

Closed:

Alle spjeld er stengt. Brukes av og til ved service.

Manometeret (trykkmåleren på filteret):

Manometeret er det instrumentet som forteller deg når du skal tilbakespyle (backwash) sanden. Når sanden er ren, har anlegget ditt et visst naturlig mottrykk. Dette trykket vil variere noe fra anlegg til anlegg, etter hvor mange rør-bend og hvor mye utstyr du har installert. Det bør imidlertid ikke avvike mye fra 1 bar. Merk av med tusj på ditt manometer hva som er ditt “normale“ arbeidstrykk. Når trykket etter en tids drift stiger, betyr det at filtersanden er blitt skitten, og at den er i ferd med å gå tett (skitten legger seg på toppen av sanden og tetter). Når trykket har steget med 1/2 bar fra normaltrykket (maks. 1 bar økning), bør du tilbakespyle.

Hvis du praktiserer å ha en fast dag i uken hvor du steller med svømmebassenget (noe vi anbefaler), vil det i de fleste tilfeller være praktisk å tilbakespyle på dette tidspunktet uavhengig av hvor mye trykket har steget.