Tips for å unngå skader på bassengutstyr

I det følgende nevner vi forhold som du bør være oppmerksom på og prøve å unngå. Les dette avsnittet, så sparer du kanskje deg selv for mye bry og store kostnader. Listen er ordnet slik at det vi hører om oftest, står først.

PS. Disse feilene/skadene faller ikke inn under reklamasjon. 

Frostsprengt utstyr

Det finnes ingen 100 % sikker måte å overvintre et basseng på. Ingen kan derfor gi veiledning som garanterer mot frostskader. De råd vi gir, er basert på det vi har erfart gir minst risiko, men kombinasjonen av vann og frost er alltid vanskelig. Dessuten er det ikke to vintre som er like. Det ene året ligger snøen som et isolerende teppe over bassenget, neste år er det kanskje uker med barfrost. Vi ser derfor av og til eksempler på at kunder har hatt en problemfri overvintring i mange år, for så plutselig å oppleve at noe fryser i stykker. Totalt sett synes vi imidlertid at problemene med frostsprengt utstyr er ganske begrenset.

Generelt må en alltid tenke på at når vann fryser, utvider det seg, – faktisk med hele 10 %. Denne utvidelsen skjer med stor kraft. Dersom vann er innestengt i en lukket beholder, vil det kunne sprenge beholderen for å få mulighet til å utvide seg. Dette vil skje med filtertanken, filterpumpen, skimmeren, varmepumpen osv. Vi ser også fra tid til annen collectorer og 3-veisventiler som er frostsprengte.

Alle lukkede beholdere som inneholder vann, – små eller store, risikerer å frostsprenges. For å unngå frostsprengning må du enten tømme beholderen for vann, eller du må sørge for at den står frostfritt. På noen av produktene er det egne lenseplugger som du kan skru ut (filter, sirkulasjonspumpe, varmepumpe). På andre produkter må du løsne produktet fra røret ved å løsne på unionen slik at vannet renner ut.

Hvis filterpumpe eller varmepumpen frostsprenges, er dette så kostbare skader at det ofte ikke svarer seg å reparere dem.

De fleksible rørene som brukes av Basseng AS rundt bassengene, skal være fleksible nok til å tåle den ekspansjonen som isen skaper.

Skader på grunn av frostsprengning gir ikke rett til reklamasjon!

 

Fuktskader på elektrisk

Fra tid til annen får vi inn elektrisk utstyr som er skadet på grunn av fukt. Dette kan være filterpumper som har stått under en ikke tett terrasse, eller det kan være kontrollskap som har stått i tekniske rom med veldig høy luftfuktighet. Slike skader gir ikke grunnlag for å hevde at det er reklamasjonsskade. Elektrisk utstyr må og skal stå tørt!

 

Snø- og vindbelastning på sikkerhetstrekk og overbygg

En av de viktigste egenskapene til utstyret som brukes til å sikre basseng i badesesongen, er at det er enkelt å bruke (ellers så ligger det gjerne på siden av bassenget ubrukt). For alle typer sikring av basseng, kommer dette prinsippet om «enkelt å bruke», i konflikt med styrken som er nødvendig for at det samme utstyret også skal kunne være sikring av bassenget om vinteren. Om vinteren er belastningen av både snø og vind stor.

Vintertrekk til basseng

Vi presiserer derfor at sikkerhetstrekk av typen rollsafe (presenning med tverr-rør) og lamelltrekk kun er beregnet på sommerbruk. Vi har sett at både snø og kraftige høststormer har ødelagt slike trekk. Vi selger også presenninger som egner seg til vinterbruk, men de er til gjengjeld ikke enkle å bruke i badesesongen. Lamelltrekk kan brukes som vintersikring dersom en holder vannet frostfritt hele vinteren.

 

Tåler overbygg snø??

Ja, selvfølgelig tåler de snø! Spørsmålet er hvor mye snø de tåler. Alle produsenter i Europa tester overbyggene sine for 45 kg/m². På et basseng på 4 x 8 m er det ca. 1700 kg snølast til sammen, altså tilsvarende vekten av en stor personbil. Men 45 kg snø pr kvadratmeter er ikke mer enn 10 – 15 cm med skikkelig våt snø (våt snø veier 400 kg pr m³). Nå vet vi av erfaring at overbyggene tåler mer enn 45 kg, men vi vet ikke hvor grensen går, og vi har ikke lyst til å finne det ut «the hard way».Basseng som er dekket av snø

Vi vet at en del kunder bruker overbyggene som sikring om vinteren uten å få dem skadet, men det må bli på eget ansvar. Det disse kundene gjør, er enten å være nøye med å fjerne snø etter hvert som det blir mye av den, eller de støtter opp under overbygget (bjelke på tvers av bassenget med støtte opp i profilen på elementene, omvendt T). Hvis overbygget ligger på en vindutsatt plass, bør en også stroppe overbygget fast med lastestropper.

Vi registrerer at noen leverandører skriver med store bokstaver om sine overbygg: «TÅLER SNØ». Men så skriver de med mindre skrift lenger nede: «Det fungerer også som vinterdekning. Ved mye snø eller tung snø skal overbygget understøttes eller måkes.» Underforstått, hvis det bryter sammen, er det ditt ansvar.

Bleket liner eller glassfiber

Vi ser fra tid til annen basseng som er bleket i fargen under vannlinjen. Dette skyldes feil verdier på kjemien i bassenget. Særlig er det for høye klorverdier som forårsaker bleking. Å holde riktige kjemiverdier i bassenget er kundens ansvar.

Dersom en bruker doseringsflyter for å tilsette langtidsklor, må en passe på at denne ikke legger seg på ett sted hele tiden, f.eks. like over et trappetrinn eller tett inntil veggen på ett og samme sted. Konsentrasjonen av klor kan nemlig bli ganske høy like rundt og like under flyteren. Et tips for å få flyteren til å holde seg midt i bassenget, kan være å utstyre den med et tau og et «anker».

En må aldri kaste uoppløst klor i bassenget. Kloren vil da falle til bunnen og forårsake bleking. Kloren må løses opp i vann, hvorpå dette tømmes i bassenget (gjerne foran en returdyse).

Sement inneholder stoffer som kan bleke lineren, bl.a. kalk. Ikke la støv fra betongsaging bli liggende på bunnen av bassenget (ved f.eks. kutting av belegningsstein).

Det må aldri brukes andre vaskemidler enn det som er beregnet for basseng. Dette kan føre til skader på lineren. Dette regnes som feil bruk, og gir ikke rett til reklamasjon.

Diverse lys som ødelegges på grunn av manglende kjøling

De fleste lys som er beregnet på basseng, er konstruert slik at de må ha vann rundt seg for ikke å bli skadet av varme. Alle lyskilder utvikler varme, og lys til basseng forutsetter at de har vann rundt seg som kjøler dem ned. Dette gjelder lys for å lyse opp bassenget, men det gjelder også UV-lys som er en del av filtreringen. De vanlige lysene kan bli så varme at de smelter plasten. UV-lysene kan bli så varme at de sprekker eller får vesentlig redusert levetid.

Skrukket liner på grunn av for høy temperatur i vannet

Hvis lineren i utgangspunktet har vært slett, og så begynner å skrukke seg, skyldes dette at vannet er for varmt, kanskje også i kombinasjon med for høye verdier av klor. Når det gjelder lineres toleranse for høye temperaturer, har det vært en positiv utvikling de siste årene. For få år siden tålte linere maksimalt 28 °C. I dag tåler de 33 grader og noen også 35 grader. Men ikke glem at du kan ha en liner fra den gangen 28 grader var maks. Kombinasjonen av varmepumpe og overbygg kan ofte gi en utfordring på dette punket. Hvis varmepumpa er stilt på f.eks. 28° og temperaturen er 28° i vannet om morgenen, kan det faktisk bli langt over 30° i vannet på en solrik dag hvis overbygget er lukket.

Metalldeler ruster i bassenget

Alt metall som kommer i kontakt med bassengvannet må jordes; stålplateveggen, stigen og alt elektrisk utstyr. Dette er fordi det ellers kan oppstå spenninger i vannet som får rustfrie deler til å ruste, også selv om det er syrefast kvalitet. Vi ser av og til at skruer som vi vet er syrefaste bli brune av rust. Da er det egentlig ikke selve skruen som ruster, men det legger seg et rustbelegg utenpå skruen. Dette skyldes elektrisk spenning i vannet. Det går faktisk an å måle om slik spenning finnes. Slå ned et jordspyd på utsiden av bassenget og mål spenningen mellom denne jordingen og en metallbit som du senker ned i vannet. Det skal ikke være spenning mellom disse to punktene.

Skade på bassenget på grunn av setninger i grunnen eller telehiv

Når en bygger basseng, er det viktig at dette bygges på grunn som ikke beveger seg. Bevegelse i grunnen kan oppstå som følge av setninger i fyllmassene under bassenget eller det kan oppstå som følge av telehiv.

Setninger i fyllmassen vil alltid være ansvaret til de som har stått for grunnarbeidene. Basseng AS gir veiledning til hvordan grunnarbeidene bør være, men det blir entreprenøren som er ansvarlig for at arbeidet er forskriftsmessig gjort og at lokale forhold blir hensyntatt.

Sorte flekker på liner som følge av soppangrep

De fleste kjenner sikkert til de sorte flekkene som kan dukke opp i gamle dusjer, og som er svært vanskelige for ikke å si umulige å bli kvitt. Dette er en type svart-alger som kapsler seg inne, og som derfor er vanskelige å bekjempe, både med skrubbing og kjemisk.

Disse algene kan også forekomme i basseng. I Norge er dette fenomenet heldigvis svært sjelden foreløpig, men sørover i Europa er det et reelt problem. Vi kjenner bare til to tilfeller fra Norge (skrevet i 20218).

Sorte flekker på liner i basseng

Disse algene etablerer seg på utsiden av lineren, og trenger gjennom denne. Det begynner som skjolder i lineren som en prøver å skrubbe på, men til ingen nytte. Etter hvert blir flekkene mer og mer markante, og gjerne også flere. Vi kan i denne sammenheng ikke gå inn på hva du kan gjøre hvis du får angrepet (ta kontakt), men vi bare understreker at det ikke er noe galt med lineren eller underduken vi leverer som gjør dette til en reklamasjonssak. Alger flyr også i luften, og vi rår ikke over hvor de slår seg ned.

For å forebygge dette fenomenet, i den grad det er mulig, leverer vi en sterk algegift som skal sprøytes på underduken før man legger lineren. Ellers så vil det også være forebyggende at du holder høy kvalitet på vannet i bassenget.

Nedbrutt liner over vannlinjen på solsiden

Vet et par tilfeller har sett at lineren blir veldig stygg og nærmest går i oppløsning over vannlinjen på de sidene som solen treffer. Dette skjer når en rengjør lineren med andre rensemidler enn de som er beregnet på basseng (randrengjøring). Overflaten av lineren blir løst opp av stoffer i andre såper, og deretter starter nedbrytingen. Vi har solgt flere tusen linere, og vi er veldig trygge på de lineren vi selger, godt tåler solen dersom en rengjør lineren utelukkende med rengjøringsmidler beregnet på basseng.