Kjemisk renhold av bassenget

Kjemisk renhold, – fjerne eller justere det du IKKE kan se.

Med KJEMISK RENHOLD tenker vi på å fjerne eller justere det i vannet som du ikke ser med øynene. Dette renholdet har ikke først og fremst med «det estetiske» å gjøre, men med det helsemessige.  Dette renholdet skal sørge for at du hele tiden har et vann som ikke er en smittekilde mellom de badende.

Det opplagte, er når vi bruker kjemi til å rense vannet, eller justere andre verdier i vannet.  Men vi velger også å dra inn slike prosesser som UV-bestråling, kobberioner, oksidering med oksygen.

MEKANISK renhold av bassenget

MEKANISK renhold, – fjerne det du kan se med øynene.

Med MEKANISK RENSING mener vi at fysiske partikler fjernes fra vannet. Kanskje det blir forståelig hvis vi beskriver mekanisk rensing som å fjerne det vi kan se med det blotte øye: blader, støv, pollen, hår, hudrester. Om ikke annet, så ser du i skinnet fra lyset at det er «noe» i vannet.

Det viktigste hjelpemiddelet til den mekaniske rensingen, er et filteranlegg. Men også bunnsuging og vask kommer under denne kategorien:

Ettersyn av filteret og rensing av filtersanden (backwash av filteret)

Den viktigste mekaniske renseprosessen av vannet skjer i filteret. Et bassengfilter kan være bygd opp på forskjellige måter, men i Norge brukes det mest filter med sand som filtermedium. Bassengvannet pumpes gjennom en beholder som er delvis fylt med sand.

Denne sanden filtrerer bort partikler ned til 0,45 my (tusenedels millimeter). Man kan også bytte ut sanden med glass (glass-korn). Dette mediet filtrerer bort partikler på 0,15 my, altså en tredel så store. Sand bør byttes etter 4 – 5 sesonger, mens glass kan du ha inntil 10 sesonger, så sant du er flink til å tilbakespyle slik at den ikke klumper seg.

Inne i sandfilteret dusjes vannet ned på overflaten av sanden, før den renner gjennom sanden og inn i noen samlerør i bunnen av filteret (sitter som blekksprutarmer). Dersom det er rusk i vannet, legger dette rusket seg oppå sanden. Etter hvert vil det bli mye rusk oppå sanden og sanden blir tettere og tettere. Det fine med sandfilter er at de er utstyrt med en ventil som kan snu vannstrømmen og spyle skitten ut av sanden igjen. Denne operasjonen kalles tilbakespyling (backwash), og er beskrevet annet sted under punktet om 6-veisventilen.

Manometeret (klokkelignende trykkmåler) er det instrumentet som forteller deg når du skal tilbakespyle (backwash) sanden. Når sanden er ren, har filteranlegget ditt et visst arbeidstrykk. Dette trykket vil variere noe fra anlegg til anlegg, etter hvor mange bend og hvor mye utstyr du har installert. Det bør imidlertid ikke avvike mye fra 1 bar. Merk av på ditt manometer hva som er ditt “normale“ arbeidstrykk (hvor viseren peker). Når trykket etter en stunds drift stiger, betyr det at filtersanden er blitt skitten, og at den er i ferd med å gå tett. Når trykket har steget med 1/2 bar (maks. 1 bar økning), bør du tilbakespyle. Følg da oppskriften for bruken av 6-veisventilen.

Hvis du praktiserer å ha en fast dag i uken hvor du steller med bassenget, vil det i de fleste tilfeller være praktisk å tilbakespyle på dette tidspunktet uavhengig av hvor mye trykket i manometeret har steget.

Patronfilter

Som sagt er sandfilter mest brukt i Norge. En annen type filter er det vi kaller patronfilter (samme type som brukes i spa). Vår mening om patronfilter, er at de filtrerer godt, men er tungvinte og kostbare i bruk. I stedet for bare å vri på en hendel og på den måten rengjøre filtermediet, må du plukke ut filteret og vaske det fysisk mellom rillene. De bør også byttes hvert år, noe som koster kr 1500 – 2000,- hver gang , altså nærmere kr 20.000 de neste 10 årene.

Patronfilter er mye brukt i land hvor de har lite vann, eller hvor vannet er veldig dyrt. Ettersom en vasker patronfiltrene for hånd, går det vesentlig mindre vann enn når en tilbakespyler et sandfilter. En backwash bruker gjerne 100 – 200 liter vann.

Rengjøring av ”grov-rusk-kurv” i skimmer og i forfilter på filterpumpen

I skimmeren sitter det en plastkurv som har som oppgave å hindre større partikler, som blader og grener, fra å komme inn i rørsystemet og eventuelt kile seg fast. Litt avhengig av hvor bassenget ligger, og hvordan det er dekket til, kan det periodevis bli mye rusk i disse kurvene (høstløv og barnåler). Kurven i skimmeren bør rengjøres minst hver uke.

Dersom du bruker et skimmernett vil veldig lite skitt komme forbi skimmeren, og det er bare nødvendig å inspisere forfilteret til filterpumpen én gang i måneden. Dersom du ikke bruker skimmernett må du inspisere forfilteret oftere, da barnåler og hår har en tendens til å kunne passere kurven i skimmeren. «Skimmernett» er en meget finmasket filterpose som festes i skimmerkorga.

Bunnsuging:

Med bunnsuging fjerner du all synlig skitt som har lagt seg på bunnen av bassenget. Dette utføres med bunnsugeren som ser ut som en støvsuger, men som suger med vann. På alle basseng kan bunnsugeren kobles til i skimmeren. Noen skimmere har et lokk med en tut på som settes over skimmerkorga. Koble bunnsugerslangen til denne tuten.

Fordelen med denne løsningen er at du kan beholde korga i skimmeren og derved samle opp den grøvste skitten før den går til pumpa og filteret. Dersom du ikke har dette lokket, kan du fjerne skimmerkorga og koble slangen i bunnen av skimmeren der røret begynner. Bunnsugingen må skje med rolige bevegelser, ellers virvler du bare opp skitten.

Hvis det er moderate mengder skitt på bunnen, kan 6-veisventilen stå i posisjonen ”filter”. Da stopper det grøvste skitten i skimmer eller forfilter på pumpa. Resten legger seg oppå sanden. Husk å tilbakespyle godt etterpå. Hvis det er mye skitt settes ventilen på ”waste” (avløp). Da slipper man å forurense sanden så mye, men man må etterfylle mer vann etterpå. Følg likevel med på forfilteret i pumpa at ikke det går tett.

Mange strever litt med å komme i gang med bunnsugingen fordi de får luft inn i sirkulasjonspumpa når de kobler til bunnsugerslangen. Et tips er å holde bunnsugerslangen foran returdysen til slangen er helt full av vann. Hold deretter hånden foran slangeåpningen og sett den raskt ned i skimmeren mens filterpumpa sviver. Alternativt kan du mate bunnsugerslangen ned i vannet slik at den fylles helt med vann, og så holde for åpningen når du flytter den til suget.

På noen basseng har du en bunnsugerkobling midt på langveggen. Hvis du har det, er det det greieste koblingspunktet for bunnsugerslangen.

I dag er det veldig mange som kjøper seg en renserobot. Det er en maskin som renser både bunn og vegger.

Vask av bassenget

Før vi skriver noe om vask, så la oss presisere så sterkt som mulig at du bare må bruke vaskemidler som er beregnet på basseng. Dette er en ufravikelig regel, og det kan koste deg titusenvis av kroner å ignorere den. Både liner og glassfiber har overflater som ikke tåler hva som helst av såper, og de kan rett og slett bli uopprettelig skadet.

Vask av bassenget skjer etter behov. Det er ingen grunn til at bassenget ikke til enhver tid skal være helt rent. Den sonen som trenger mest rengjøring, er stripa like over vannstanden. Grunnen er enkel. Kroppsfett, sminke, rester av deodorant og shampo flyter opp til overflaten og fester seg til bassengveggen når det kommer dit. Dette fettlaget samler så skitt, og blir synlig.

Viktig presisering:

Det viktigste når det gjelder drift av et svømmebasseng, er å foreta vedlikeholdet regelmessig, ikke etter skippertak-prinsippet. På et normalt norsk privatbasseng, vil vi påstå at du kan holde en meget høy standard dersom du setter av ca. 15 minutter regelmessig, – en gang pr uke.

Helt kjemifri rensing

E-Clear, – helt kjemi-fri rensing

Basseng AS kan som eneste firma i Norge tilby en løsning som renser bassengvannet helt uten bruk av kjemi. Kanskje litt underlig å legge denne rensemetoden under «kjemisk renhold», men når vi presiserer at emnet behandler å fjerne «det du ikke ser», så blir det ikke så galt likevel.

Apparatet som renser uten bruk av kjemi, heter E-Clear, og renser på 3 forskjellige måter:

Først renseprosess skjer ved at vannet bestråles av UV-lys.

Som nevnt annet sted, UV-lys er desinfiserende, men det kan ikke stå alene med den stråledosen som tilbys til private basseng. I E-Clear er konstruksjonen av UV-lyset laget slik at vannet får god nærkontakt med UV-strålene, og denne bestrålingen fjerner 99,9% av alle vannbårne parasitter og sykdommer – inkludert cryptosporidium (en parasitt som kan gi diaré). Desinfeksjon av vann og gjenstander med UV-stråler er velkjent og mye brukt, blant annet til rensing av drikkevann og på sykehus til sterilisering. UV-pæren har en brenntid på ca 10 000 timer.

Andre prosess, er at vannet passerer noen elektroder som renser med 4 forskjellige oksygen typer.

Konsentrert oksygen er veldig effektivt på å drepe bakterier. I E-Clear produseres det ikke mindre enn 4 forskjellige oksygen typer som til sammen oksiderer/brenner forurensninger i vannet. I denne korte introduksjonen blir det for omfattende å forklare i detaljer hva som skjer og hvorfor, men det vi kan si er at en av de oksygen typene som produseres i E-Clear, er Hydrogenperoksid.

Hydrogenperoksid kalles også Aktivt Oksygen, og frem til 2016 solgte vi selv dette stoffet i flytende form som et alternativ til klor. I 2016 kom det imidlertid en ny forskrift fra myndighetene om at konsentrasjonen på denne kjemien ikke kunne være mer enn 12 % (før 35 %) fordi det ellers kan brukes til å lage bomber. I så svak oppløsning blir det en dyr måte å rense bassenget på, for du kjøper egentlig 88 % vann. Med E-Clear kan du altså lage ditt eget Hydrogenperoksid i tillegg til 3 andre sterkt bakteriedrepende oksygen typer; Hydrogenperoksid H2O2, Hydroksylioner OH-, Atomic Oksygen O-, Molekyler Oksygen O2. o

Tredje renseprosess; vannet tilføres kobber-ioner (eller sølv-ioner).

Kobber-ioner er først og fremst effektive på å drepe alger (jfr. bunnstoff til båt), men kobber dreper også bakterier.

Summen av disse tre rensemetodene er så effektive at du ikke trenger bruke desinfiserende kjemi.

Sølv-ioner er like effektive som kobber-ioner, men dessverre også litt dyrere. En fordel med sølv-ioner, er imidlertid at med den løsningen er det ingen ting å måle. Med kobber-ioner må du noen ganger i sesongen måle kobberinnholdet i vannet manuelt, da det ikke finnes noen automatisk måte å måle kobber på.

E-Clear er en miljøvennlig løsning

Hvorfor kan det være lurt å investere så mye i et kjemifritt renseanlegg? Vi som jobber i bransjen merker at den nye ”miljøvirkeligheten” vi beveger oss inn i, legger et press på alt som har med kjemi å gjøre. Flere og flere firma blir ikke sertifiserte til å produsere klor og andre kjemikalier, og som et resultat stiger prisene, faktisk ganske betydelig. Med E-Clear er du i forkant av denne utviklingen!

Regulering av pH og andre verdier

Barn som er under vann

La oss begynne med å understreke hvor viktig det er å ha riktig pH i svømmebassenget

Riktig pH er en forutsetning for at du skal oppnå det du ønsker når du tilsetter kjemi i vannet. pH-verdien er en måleenhet som viser om vannet er surt (lav pH-verdi) eller basisk (høy pH-verdi). Det som er viktig å merke seg, er at det kan bli dyrt å slurve på dette punktet. Desinfiserende produkter mister nemlig mye av sin effekt når pH-en blir for høy. En må derfor bruke vesentlig mer kjemi for å oppnå det samme. Blir pH-en for lav, tærer vannet på utstyret og lineren, i tillegg til at det er ubehagelig for de badende.

Den ideelle pH-en i et basseng ligger mellom 7,0 og 7,4 ppm.

pH-en varierer som regel ikke mye, og svingningene foregår over uker. Før en lærer sitt eget basseng å kjenne, kan det være lurt å sjekke pH-en hver uke, etter hvert hver 14. dag.

pH-en testes med utstyr som er beregnet til dette, strips, tabletter eller elektronisk måleapparat.

pH-verdien synker vanligvis oftere enn den stiger. Dette fordi regn og sur nedbør påvirker pH. Da må man bruke pH-pluss for å få pH-en opp på ønsket nivå igjen. Hvis en bruker saltvanns klorgenerator eller E-Clear, vil pH-en stige og må justeres ned stadig vekk.

Dosator for pH-justering

Det finnes enkle dosatorer som kontinuerlig måler pH-verdien, og deretter tilsetter kjemi etter behov.

Alkalitet

Alkaliteten er en verdi som sier noe om vannets bufferevne til å motstå svingninger i pH-en. Feil alkalitet kan gjøre det vanskelig å justere pH-en.

Du skal tilstrebe at alkaliteten ligger mellom 80 – 120 ppm.

Det må sies at alkaliteten er vesentlig viktigere i et spa enn i et basseng, men fordi feil alkalitet kan gi forskjellige uheldige utslag av annen kjemi, skal en likevel ikke ignorere denne verdien helt. Du får kjøpt kjemi til både å heve og å senke alkaliteten, men de fleste vil nok trenge «alka opp».

OBS: Når du hever eller senker alkaliteten, vil også pH-nivået kunne endre seg. Sjekk derfor pH-en på nytt et døgn etter at du har justert alkaliteten.

Total hardhet

Total hardhet angir hvor store mengder kalk og magnesium som er oppløst i vannet. I Norge varierer hardheten mye, men de fleste steder er vannet ganske bløtt (lite kalk). Vann fra bore hull er ofte hardt. Det er viktig å holde hardheten innenfor anbefalt område for å hindre skader på bassengoverflater og andre tekniske komponenter.

Dersom hardheten er for høy, vil vannet kunne bli tåkete eller uklart og felle ut kalkbelegg på alle flater som er i kontakt med vannet. Kalkbelegg vil vise seg som hvite avleiringer ved vannlinjen på vegger, stiger og mange steder hvor det ikke vil synes. Dersom det ikke tas grep for å hindre det vil kalkbelegget kunne bygge seg opp og tette rør og filter, og skade pumper, varmere og annet teknisk utstyr.

Bruk strips av høy kvalitet eller et digitalt instrument for å kontrollere hardheten.

Dersom hardheten er for høy er løsningen å bytte ut en del av vannet med nytt vann med lav hardhet.

Dersom hardheten er for lav kan du tilsette kalsiumklorid for å heve den.

Tilstreb en total hardhet på 250 – 450 ppm

Cyanursyre (Cyanuric acid)

Cyanursyre benyttes for å beskytte klor fra nedbrytning av UV-stråling fra sola. I de deler av verden hvor det er mye sollys er det ofte store konsentrasjoner av cyanursyre i vannet på grunn av bassengeierens ønske om å beskytte klor mot UV-stråling og fordi cyanursyre ikke fordamper av seg selv. Eneste måte å redusere mengden cyanursyre på er å skifte ut en del av bassengvannet med friskt vann.

Ettersom høyt innhold av cyanursyre hindrer effekten til fritt klor, anbefaler vi å holde nivået under 80 ppm. Cyanursyre bør måles to – tre ganger i sesongen, spesielt dersom fritt klor forsvinner raskt eller bassenget har vært behandlet med stabilisert dichlor (sjokklor) i et år eller mer.

Ideelt nivå for cyanursyre er 25-50 ppm

Flokking

Bassengvannet filtreres for å kunne fjerne partikler og uklarheter. Et sandfilter kan imidlertid ikke fange opp de helt minste partiklene som finnes i vannet. Disse partiklene er rett og slett så små at de passerer gjennom sanden. Et sandfilter fanger opp partikler ned til 0,45 my. Hvis sandene er erstattet med glass, filtreres partikler ned til 0,15 my

For å klare å fange opp også disse aller minste partiklene, må man tilsette et middel i vannet som får partiklene til å klumpe seg sammen i større flak. Denne prosessen kalles ”flokking”. Når filteret tilbakespyles, skylles flakene ut av sanden igjen og går til avløp.

Ved bruk av flokking, har forsøk også vist at effekten av annen kjemisk behandling av vannet blir mer effektiv. Det gjelder generelt all desinfisering, men spesielt desinfisering med Aktivt Oksygen.

Flokking vil også i stor grad fjerne metallpartikler så som jern, kobber og fosfat.

Dersom en bytter ut sanden i filteret med glassgranulat (glass-sand), vil behovet for flokkingmiddel reduseres. Sand filterer bort partikler på 0,45 my, mens glass fjerner partikler på 0,15 my, altså én tredel så store.

Vi fører flokkingmiddel i to versjoner:

Flokking skimmerpose. Det virksomme stoffet er pakket inn i en ”sokk”, og denne legges i skimmeren etter tilbakespyling. Deretter vil flokkingmiddelet bli utskilt i vannet over flere dager, og du vil gradvis oppnå helt krystallklart vann.

Flytende flokking. Fordelen med flytende flokking er at du kan tilsette en liten skvett «på det jevne». Finn hvilken mengde som gjør at du til enhver tid har helt krystallklart vann.

Ved begge typene flokkingmiddel vil store deler av skitt-flakene bli fanget opp av sandfilteret. En vil imidlertid også kunne oppleve at noe faller til bunnen i bassenget og må ”støvsuges”.

Bruk av flokkingmiddel er så effektivt at man ganske raskt etter behandlingen må tilbakespyle filteret, fordi små støvpartikler nå er blitt så store at filteret har klart å stoppe dem.

Alger

Alger er den eldste livsformen på jorden. Av over 10.000 algesorter, er det dessverre noen som trives spesielt godt i svømmebasseng. Alger er plante-mikroorganismer, som danner uønskede organiske substanser. Disse er igjen ideell næring til bakterier og sopp. Alger reproduseres og dannes via sporer som bæres rundt med støvpartikler i luften. De kan derfor alltid komme i kontakt med svømmebasseng, også innendørs basseng.

De desinfiseringsmidler vi kjenner i dag, er ikke alltid tilstrekkelig til å forhindre dannelse av alger. Alger kan dessuten bli resistente overfor klor, siden kloren ikke alltid greier å trenge gjennom den hinna som omgir algekolonier.

Derfor er forebygging bedre enn bekjempelse. Det å holde en jevn høy standard på vannet er viktig, og det er også en fordel å tilsette små preventive doser av algemidler i vannet.

Ved bruk av klor Multifunksjonstabletter blir en slik preventiv dosering ivaretatt. Ved bruk av Aktivt Oksygen bør en tilsette litt algemiddel én gang pr uke.

Algemiddel finnes i flytende form.

Algemiddel er forebygging, klor er «hestekuren»:

Har du fått en stor oppblomstring av grønnalger (hjem fra ferie!?), er medisinen å sjokk-klore. Noen pøser på med algemiddel i slike tilfeller, men det frarår vi. Algemiddel er forebygging, klor er «hestekuren»

 

 

Desinfisere basseng med klor

Klor er fortsatt den mest bruket kjemien til rensing av private basseng.

I dag finnes det andre alternativer enn klor for å desinfisere svømmebasseng, men det er likevel en kjensgjerning at det fortsatt er klor som er den dominerende løsningen. Det ser vi bl.a. på de betydelige mengdene med klor som vi selger hvert år.

Og vi skal ikke kimse av klor; den er effektiv, og den er forholdsvis rimelig. Det skal også sies at klor i private basseng gir mye mindre klorlukt enn det du erfarer i svømmehaller (særlig i gamle haller). Vi kommer tilbake til hvorfor vi kan påstå dette.

Det finnes to typer klor:

Vi deler klor i to typer, en hurtigvirkende (diklor) som vi også kaller sjokk-klor, og en langtidsvirkende (triklor). I fortsettelsen får du forklaring på hvordan de to typene virker.

Hurtigvirkende klor brukes til å «sjokk-klore» bassenget

Å sjokk-klore et basseng, vil si å gi det en ”overdose” med klor som har til hensikt å drepe alle bakterier og alger i bassenget. En skikkelig sjokk-kloring er såpass kraftig at vi anbefaler at det ikke bades i bassenget de første 12 timene etter en sjokk-kloring.

Anbefalingen over er en tommelfingerregel som forenkler et ganske komplisert forholdt. Grunnen til at dette egentlig er komplisert, er at tiden en må vente, varierer mye med forskjellige forhold.

  • Hvor skittent vannet er. Se lenger nede i artikkelen om at klor «brukes opp». Det betyr at jo mer skitt det er i vannet, jo fortere kan en bade.
  • Sol bryter ned klor hurtig, særlig ustabilisert klor (som hurtigklor er).

Skal en være helt sikker, bør en foreta en måling av klorinnholdet og vente til nivået er under 5 ppm. Vi anbefaler at en helst sjokk-klorer om natten. Hvis en sjokk-klorer om dagen, kan solen bryte ned kloren før den har fått tid til å utrette det den skal.

Sjokk-kloring benyttes i følgende tilfeller:

  • ved oppstart og nedstengning av bassenget. Det er altså det første du gjør om våren, og det siste du gjør om høsten.
  • Vi anbefaler at det sjokk-klores etter at det har vært spesielt stor badebelastning i bassenget fest eller klassen på besøk.
  • Det kan også være nødvendig å foreta sjokk-kloring dersom en kommer skjevt ut og får en plutselig oppblomstring av alger (grønt basseng etter en ferie hvor poolboyen har sviktet). Basseng AS anbefaler ikke bruk av algemiddel for å stoppe et påbegynt algeangrep. Algemiddel anser vi som forebyggende, klor er behandlende.
  • Hvis det lukter klor av bassenget på grunn av kloraminer (bundet klor). Se avsnitt lenger ute.

Sjokk-kloring har ikke bare en bakteriell effekt, men medfører også en utryddelse av ikke-filtrerbare organiske urenheter ved hjelp av oksidering (også kalt kaldforbrenning). Sjokk-kloring oksiderer også flere metaller i vannet.

Fremgangsmåte ved sjokk-kloring

Løs kloren opp i en bøtte vann, og fordel det meste av kloren i bassenget ved å tømme det foran strålen fra returdysen. En siste liten skvett slår du rett i skimmeren, så får du sjokk-kloret sand og røropplegget også. Kast aldri granulatet uoppløst i bassenget. Det kan falle på bunnen og forårsake bleking av bassengduken.
Dosering: En sjokk-kloring bør foretas med 70 – 100 gram pr. 10 m³ med vann. Sjokk-klor er i pulverform (granulat), og doseringen vi angir, gjelder våre produkter. Innholdet virksomme stoffer varierer fra produsent til produsent, og når kjemien er billig, er prosenten virkestoff ofte lavere.

Langtids-kloring, manuell tilsetting

For at vannet skal holde seg friskt under hele badesesongen, må en tilføre en mindre mengde klor på det jevne. Langtidsklor er klor som løser seg opp sakte, og på den måten sørger for at det hele tiden er en lav konsentrasjon av klor i vannet.

Det finnes flere forskjellige varianter av langtidsklor på markedet. Basseng AS har valgt å satse på en type langtidsklor som har MULTIFUNKSJON. I det ligger det at tablettene i tillegg til klor også inneholder små mengder med flokkingmiddel og en forebyggende mengde av algemiddel. Dette gjør at du med stor sannsynlighet vil ha krystallklart vann til enhver tid.

Langtidsklor kommer i store tabletter på 200 g. Disse kan legges i skimmeren, eller i en flyter som er beregnet til dette. Husk at det er overflaten på tabletten som bestemmer hvor mye klor som frigis. Når den begynner å bli liten, kan det derfor være lurt å legge i neste tablett slik at ikke klorkonsentrasjonen blir for lav.

Klorverdien i bassenget bør ligge på 1,0 – 3,0 ppm.

Langtids-kloring med dosator

Mange ønsker at det med kjemien til bassenget skal være mest mulig automatisert. For å løse dette, finnes det doseringspumper som tilsetter flytende klor automatisk. Fordelen er at systemet selv måler klor-innholdet i vannet, og tilsetter ny klor etter behov.

Lag din egen klor! Langtids-kloring med saltvanns klorgenerator.

I dette avsnittet skal vi beskrive en metode å langtidsklore, uten at du kjøper klor, men isteden kjøper et apparat som lager kloren etter hvert. Vi kaller apparatet for en klorgenerator.

En saltvanns klorgenerator er et apparat som settes inn i filter- kretsløpet. For at apparatet skal virke, må det være litt salt i vannet. Svært mange slike apparater krever 0,3 . 0,4 % salt i vannet (mindre enn én tidel av saltinnholdet i sjøvann). Vår Hayward-modell trenger bare 0,15 % salt. Inne i apparatet er det elektroder, og et elektrisk styreskap setter strøm på disse elektrodene slik at det dannes klor av saltet ved hjelp av elektrolyse.

Klorgeneratorer finnes i to kvaliteter:

De rimeligste klorgeneratorene, måler IKKE klornivået i vannet og varierer derfor ikke produksjonen i henhold til behovet (koster rundt kr 15.000). De stilles inn på en prosent av maks ytelse, og så lager de alltid den mengden klor. Dette er egentlig en veldig dårlig løsning! Grunnen til det, er at behovet for klor varierer veldig med mange forhold; om bassenget er tildekket eller ikke, om sola skinner eller ikke, om noen bader eller ikke. Dette enkle apparatet får ikke med seg slike variasjoner i behovet, og produserer alltid det samme, ofte for mye. Litt satt på spissen kan vi si at dette apparatet ALLTID gir feil klorinnhold, både for lite og for mye. Vi har sett mange ekstremt bleika basseng på grunn av det.

De dyrere klorgeneratorene måler og produserer etter behov (koster over kr 25.000). Du kan derfor stille inn at du vil ha et lavt klorinnhold, men apparatet greier likevel å holde nivået. Dette er en god løsning, men bare vær klar over at det er en klorløsning.

En klorgenerator som måler og produserer, gir mange fordeler:

• Du har hele tiden 100 % kontroll på klornivået i vannet, og derfor kan du stille nivået så lavt som mulig.
• Hvis det er mange som bader og bassenget blir forurenset, starter produksjonen av mer klor umiddelbart.
• Det svake saltinnholdet i vannet, gjør at du får mye mindre irritasjon av øyne og hud.
• Du sparer 90 % av kostnadene til kjemi. Det eneste du trenger er pH-regulerende stoffer og litt algemiddel i beredskap.
• Våre modeller av klorgenerator skifter selv polaritet på elektrodene. Dette gjør at apparatet blir mer effektivt, og at elektrodene varer vesentlig lenger.

En potensiell ulempe med klorgenerator må nevnes. Ettersom du må ha litt salt i vannet, vil metalldeler kunne ruste. Dette gjelder stiger og andre metalldeler i selve bassenget, men også komponenter i filterkretsløpet. Det hjelper ikke om det heter rustfritt (A2). Kombinasjonen av salt og klor blir for tøff, men dersom stigen og andre deler er syrefast stål (A4) eller titan, går det greit. Pahlen «syrefaste» lys og skimmere tåler ikke dette systemet.

Mange kommer til oss og sier at de vil ha et «saltvannsbasseng». Da ser de ofte for seg et basseng hvor saltet er det desinfiserende stoffet. Slik er det ikke! Det som «på folkemunne» ofte kalles saltvannsbasseng, er basseng med mye mindre salt enn i sjøvann, og det saltet som er, brukes til å lage klor. Det er altså et basseng som renses med klor, men klorgeneratoren lager kloren i stedet for at du kjøper den. Kloren går tilbake til salt, slik at det er ikke noe forbruk av salt annet enn når du tapper ut vann.

Litt teori om klor. Klor opptrer i to former: fritt klor og bundet klor

Fritt klor er «den nyttige» versjonen av klor, den som dreper bakterier og alger. Det er denne versjonen av klor vi tilstreber å ha i bassenget.
Fritt klor kan måles, og ønsket verdi i bassenget er 1 – 3 ppm (parts pr million = mg/l).

Bundet klor (også kalt kloraminer) er egentlig en uønsket form for klor i bassenget. Litt forenklet kan vi si at bundet klor er klor som «har mistet sin kraft» og som bare kleber seg til bakterier og alger uten kraft til å drepe dem (oksidere dem). I tillegg til å gi lukt, gir bundet klor også røde øyne.

Bundet klor kan ikke måles direkte. En må måle en annen verdi som vi kaller total klor, og så må du bare vite at verdien av bundet klor er differansen mellom total klor og fritt klor, altså: totalt klor – fritt klor = bundet klor.
Det bør ikke være mer en 0,5 ppm med bundet klor i vannet, ellers begynner det å lukte. Ut fra dette skjønner du at fritt klor og totalt klor bør være nokså like, eller maks 0,5 ppm i forskjell. Det er faktisk bundet klor som lukter klor i svømmehaller.

Totalt klor. Ikke mer enn 0,5 ppm over fritt klor.

Hva kan du gjøre hvis det er for mye bundet klor? Det spesielle er at medisinen mot for mye bundet klor faktisk er mer klor! Kommer du frem til at du har for mye bundet klor i bassenget, anbefaler vi at du foretar en sjokk-kloring. Da tilfører du kloren nok effekt til at den greier å oksidere de forurensningene som er der.

Klor forsvinner når den har gjort det den skal!

Hvis du liker å måle verdiene på kjemien i bassengvannet, har du kanskje registrert at klorinnholdet varierer mye. Du måler klokka 10, og alt ser perfekt ut. Så måler du klokka 12, og all kloren er borte. I mellomtiden har kanskje barna dine badet og tilført bassenget litt forurensning i form av hud, hår, sjampo, deodorant og litt skitt på bena. Dette «oppdager» kloren og gjør det den skal, nemlig oksiderer bort forurensningene. Men du må vite at når kloren har oksidert forurensninger, så forsvinner den, eller blir rett og slett brukt opp.

Når du har et lavt, men likevel riktig nivå med klor i vannet, er det nok til å oksidere en viss mengde med forurensning (ordinær bading av familien). Hvis det imidlertid er ekstra stor badebelastning (barneselskap?), brukes all kloren opp, men det er fortsatt mye forurensninger i vannet. Det er da det kan være lurt å sjokk-klore når badingen er slutt. På den måten «nullstiller» du bassenget. Tilførsel av bare langtidsklor i vanlig dose også etter stor badebelastning, kan gjøre at det går alt for lenge før alle bakterier og forurensninger er borte, og klornivået igjen kommer på plussiden. Resultatet kan bli en algeoppblomstring.

Desinfisere basseng uten klor

Det lar seg gjøre å desinfisere basseng uten klor

JA, det går, men alternativene er ikke så mange. Både folk og miljø vil gjerne unngå klor. I dette kapittelet skal vi se på hvilke muligheter som finnes for å unngå å bruke klor til desinfisering av bassenget

Desinfisering med Aktivt Oksygen.

Som nevnt er det flere grunner til at mange gjerne vil unngå å måtte bruke klor. Klor kan være tøff mot hud og slimhinner (øynene) til de som bader, og noen tåler ikke klor i det hele tatt! Når vi da også vet at klor er lite gunstig for miljøet, skjønner vi godt at bassengbransjen i mange år har vært på jakt etter en erstatter for klor som desinfiseringsmiddel. I mange tilfeller vil Aktivt Oksygen være en slik erstatning.

Fordelene med Aktivt Oksygen er:
• Ingen klorlukt.
• Meget skånsom mot hud, slimhinner og øyne.
• Huden blir ikke tørr etter bading.
• Dreper bakterier (nesten) like effektivt som klor.
• Klor-kompatibelt. D.v.s. at du når som helst kan bytte til klor uten å måtte skifte ut vannet. Viktig dersom du på grunn av ekstrem bade- belastning ønsker å sjokk-klore. (Klor er fortsatt mest effektivt som desinfisering ved ekstreme belastninger).

Aktivt Oksygen finnes i to varianter: flytende form og som granulat (pulver).

Aktivt Oksygen  – FLYTENDE:

Det virksomme stoffet i flytende Aktivt Oksygen, heter hydrogenperoksid. Det fine med flytende Aktivt Oksygen er at den kan tilsettes med en dosator, altså automatisk. Men, det er et stort MEN. Etter 2016 får ikke konsentrasjonen være mer på enn 12 %, fordi en ellers kan lage bomber med det. Da må du med andre ord kjøpe 88 % vann, og vi erfarer at det fort koster kr 2000 – 3000, hver sesong for desinfiseringen med denne løsningen.

Bortsett fra prisen, må hydrogenperoksid sies å være en god og lettvint løsning for desinfisering av bassengvannet.

Aktivt Oksygen – GRANULAT:

Det virksomme stoffet i pulver versjonen av Aktivt oksygen er xxxxx. Dette stoffet løser seg vanskelig opp i vann (i høy konsentrasjon), og det er derfor ikke lett å få til en automatisk dosering med dette stoffet. Men hvis du har anledning til å tilsette produktet regelmessig en gang pr uke, så er det en god løsning i private basseng.

Denne lille veilederen er ikke stedet hvor vi skal bli for inngående og tekniske og forklare hvordan dette stoffet virker, men det vi kan
si er at aktivt oksygen ”oksiderer” (kaldbrenner) bakterier på samme måte som klor.

Oversikt over kjemikalier til svømmebasseng

Bruk nødvendig mengde kjemi, – hverken mer eller mindre.

For at et basseng skal ha krystallklart og sunt vann, må en bruke litt kjemi. Kunsten er å bruke akkurat passelige mengder. Hverken badende eller miljøet har godt av for mye kjemi, men det kan være like uheldig å bruke for lite.

Ofte er folk mest opptatt av at vannet er klart og rent; Og ja, det er viktig nok det hvis det skal være innbydende å bade. Men det er minst like viktig at det er sunt, altså fritt for skadelige bakterier. Vi anbefaler derfor alle å bruke litt tid på å lese seg opp på dette temaet.

Når det gjelder nivåer av kjemi vannet, så oppgir vi dette i «ppm» som står for «parts pr million». Det er det samme som mg/liter, men vi holder oss til den engelske betegnelsen fordi de fleste måleinstrumenter viser det. 1 ppm = 1 mg/l

Vi oppgir som regel dosering i mengde pr 10 m³= 10.000 liter

Oppbevar kjemikalier trygt

Alle kjemikalier til basseng skal oppbevares barnesikkert! I konsentrert form er de fleste av disse kjemikaliene etsende og farlige. Oppbevar kjemien i originalemballasjen og godt lukket. Oppbevares frostfritt og i skygge.

Bland aldri kjemikalier i konsentrert form med hverandre.

Syrer (f.eks. pH-minus ) og klor utvikler farlige gasser hvis de kommer i kontakt med hverandre. Oppbevar dem adskilt.

Desinfiserende kjemikalier

Sjokk-klor granulat (56 % aktivt organisk klor, stabilisert og pH-nøytral)

Bilde av Delphin ChockKlor granulat

Sjokk-klor brukes til å gi bassenget en «overdose» klor som har til hensikt å drepe bakterier før bassenget tas i bruk for sesongen og før vinterstenging. En kan også sjokk-klore når en trenger et «skippertak» for å komme i balanse når en har slurvet med vedlikeholdet og det begynner å gro alger. Hvis en har hatt ekstrem badebelasting, f.eks. klassen på besøk, kan det være lurt å sjokk-klore etter seansen.

Viktig: la eventuell bobleduk (thermoduk) være av bassenget 4 -5 timer etter sjokk-kloring. Den høye klorverdien kan «suge» luften ut av boblene og ødelegge bobleduken (skyldes en prosess som kalles osmose). Dette gir ikke grunnlag for reklamasjon.

Legg inn en 12 timers «badepause» etter en sjokk-kloring. Dette fordi det ikke er sunt å bade med så høye klorkonsentrasjoner som det blir ved denne behandlingen. Vi anbefaler at en helst sjokk-klorer om natten. Hvis en sjokk-klorer om dagen, kan solen bryte ned kloren før den har fått tid til å utrette det den skal.

En tilsetter sjokk-kloren ved å løse den opp i en bøtte med lunkent vann før en tømmer den i bassenget foran returdysen. Tøm ¼ av oppløsningen direkte i skimmeren slik at du får en skikkelig desinfeksjon av filteranlegget (mens sirkulasjonspumpa sviver). NB. Hvis kloren faller uoppløst til bunnen i bassenget, vil den bleke lineren.

Dosering: 80 – 100 gram pr 10 m³

Langtidsklor med multifunksjon (87 % aktivt klor, pH-nøytral og uten kalk)Bilde av Delphin MultiTab

Multifunksjonstablettene er store 200 grams «pukker» som inneholder en type klor som løser seg sakte opp. I begrepet multifunksjon ligger det at de i tillegg til klor også inneholder litt algemiddel og litt flokkingmiddel, altså en trippel rensefunksjon.

Dosering: ca 1 tablett pr 25-40 m³ hver 5-7 dager. Tabletten kan legges i skimmerkurven eller i en doseringsflyter. Husk at det er størrelsen på «pukken» som bestemmer hvor mye klor den avgir, ikke antallet. Vi erfarer ofte at folk venter for lenge med å legg i ny tablett.

 

Klor Flytende

Flytende klor (Natriumhypokloritt)

Flytende klor brukes når en har en doseringspumpe som tilsetter klor automatisk. Med dette systemet måler apparatet klornivået i vannet og tilsetter klor etter behov. Helt automatisk m.a.o. Flytende klor er datovare og bør ikke kjøpe inn for mer enn ett år frem i tid.

VariTab klor

Varitab er en litt spesiell klor-tablett som er utviklet av Bayrol. Den legges i skimmeren (alltid) og har én del som løser seg hurtig opp og renser filterkretsløpet. Resten av tabletten løser seg sakte opp og inneholder også flokkingmiddel og en hardhetsstabilisator.
Dosering: En tablett pr 20 m³ vann og varer i 7 – 10 dager

Aktivt Oksygen som er alternativ til klor

Som et alternativ til klor, kan en bruke Aktivt Oksygen som bakteriedrepende kjemi. Aktivt oksygen er nok litt mindre effektivt enn klor, men det fine er at en kan veksle det med klor når en trenger litt mer «krutt». Aktivt oksygen finnes i flytende form og som granulat, dog med to forskjellige virkestoffer.

Flytende Aktivt Oksygen (hydrogenperoksid) kan etter 2016 bare selges i konsentrasjoner under 12 %, da sterkere blanding kan brukes til å lage bomber. I så svak konsentrasjon faller denne løsningen relativt dyr, for det er tross alt 88 % som må fraktes rundt. Men flytende Aktivt Oksygen finnes, og en kan bruke en dosator for å tilsette den til bassenget.Bilde av Delphin Aktivt oksygen granulat

Aktivt Oksygen granulat må en tilsette manuelt en gang pr uke. Det aktive stoffet forsvinner ganske fort, så ved mye bading bør en gjøre en oppfrisking med f.eks halv dose midt i uka.

Soft&Easy (Aktivt Oksygen granulat fra Bayrol)

Soft&Easy er en patentert løsning for Aktivt Oksygen fra Bayrol. Koster litt mer enn billigste løsning, men vi får veldig gode tilbakemeldinger om resultatet. Kommer i porsjonsposer som er laget for basseng på 20 – 30 m³. Bruk eventuelt to doser ved større basseng. Tilsettes en gang pr uke.

Justerende kjemikalier.

Det er viktig å holde pH-en innenfor verdiene 7,0 – 7,4 ppm. Både for høye og for lav pH har negativ effekt på utstyr og badende. Noen steder vil du se at verdiene 7,2 – 7,6 nevnes som ideelle. Dette er de verdiene de opererer med i USA, og det skyldes at de i mange stater har så mye kalk i vannet at de har problemer med å holde lavere verdier enn dette. I Norge er 7,0 – 7,4 det vi vil anbefale.

pH 7,0 er nøytralt vann

pH-Minus Granulat

pH-minus er et surt granulat som brukes til å senke pH-en. Blandes ut i en bøtte med lunkent vann og spres i bassenget. Hvis avviket er stort i forhold til det som er ønskelig, ta justeringen i flere omganger. Det må gå minst 2 timer etter tilsetting før du kan stole på målinger.

Doseringen vil avhenge av hardheten i vannet, men 100 g / 10 m³ vil for de fleste senke pH-en med 0,1 enhet.

pH-hever:

pH-hever et alkalisk granulat som brukes til å heve pH-en. Blandes ut i en bøtte med lunkent vann og spres i bassenget. Hvis avviket er stort i forhold til det som er ønskelig, ta justeringen i flere omganger. Det må gå minst 2 timer etter tilsetting før du kan stole på målinger.

Doseringen vil avhenge av hardheten i vannet, men 100 g / 10 m³ vil for de fleste heve pH-en med 0,1 enhet.

Flokkingmiddel:

De minste partiklene som gjør vannet uklart (ses f.eks. i lysstrålene om kvelden), er så små at de ikke lar seg filtrere bort, selv av de beste filterne. Ved å benytte et flokkingmiddel, oppnår du at disse, hver for seg usynlige partiklene, klumper seg sammen. De vil deretter legge seg på bunnen i bassenget, eller bli fanget opp av filteret. (Det som legger seg på bunnen, kan suges opp med en bunnsuger).

Flokkingmiddel finnes i flytende form, og som en «patron» som legges i skimmeren. Flytende form gir mest umiddelbar effekt, mens patronen gir mer en vedlikeholdsdose. I klor multifunksjonstabletter er flokkingmiddel et av virkestoffene.

Dosering: 0,5 – 1,0 dl Flockfix til 10 m³vann. Blandes i en bøtte og fordeles i bassenget med sirkulasjonspumpa i gang. Tilbakespyl så filteret (backwash) etter 3 – 4 dager. Som oftes må en også bunnsuge en del partikler som faller til bunnen.

Algemiddel:Bilde av Delphin Algifix Spesial

Algemiddel er et flytende produkt som benyttes til å redusere faren for algeoppblomstring. Basseng AS anbefaler ikke algemiddel hvis du først har fått en algeoppblomstring, da mener vi at sjokk-kloring er mer effektivt. Algemiddel er derimot anbefalt som et supplement når du bruker Aktivt Oksygen som rensemetode. I klor multifunksjonstabletter, er en av komponentene algemiddel.

Dosering: 1 – 2 dl / 10 m³, eller en patron i skimmeren.

Kalsium Klorid flakes (Kalk pluss)

Pulver som hever kalkinnholdet i vannet. Ideell verdi er 250 – 450 ppm, minimum 150 ppm.

Dosering: 140 gr/10 m³ hever klorinnholdet med 10 ppm. Blandes ut i en bøtte og fordeles i bassenget med sirkulasjonen i gang.

31802500-Alka-Up-5kgAlka pluss

Et pulver som hever alkaliniteten. Ideell alkalinitet er 80 – 120 ppm. Alkalinitene skal en ha litt kontroll på fordi det kan påvirke pH-verdien hvis den er mye feil.

Dosering: 180 g /10 m³ hever alkaliniteten med 10 ppm. Blandes ut i en bøtte og fordeles i bassenget med sirkulasjonen i gang.

Diverse kjemi

Anti klor, Natriumtiosulfat.

Oftere og oftere ser vi at kommuner av miljøhensyn ikke tillater å slippe klorvann ut i naturen eller til og med i overflateavløp. Hvis det er tilfelle, kan du sette på et apparat på tømmeslangen som nøytraliserer kloren før den slippes ut. Det er stoffet Natriumtiosulfat som gjør jobben, og et enkelt apparat som tilfører det i nødvendig mengde.

Metal Magic

Noen har mye metall i vannet. Særlig forekommer dette når folk har egen brønn eller borehull. Av og til oppleves det bl.a. at vannet blir brunt bare minutter etter at en sjokk-klorer. Da er det rett og slett de mikroskopiske metallbitene som ruster og sveller. En kan også oppleve at det danner seg brunt belegg på liner og fliser.

Metal Magic er et flytende stoff som tilsettes vannet og som er effektivt på å fjerne dette metallet. En god dose flokkingmiddel vil også hjelpe til.

Rengjøringsmidler

Det er veldig viktig at du aldri bruker såper eller rengjøringsmidler som ikke er beregnet på basseng. Både linerbasseng og glassfiberbasseng kan bli ødelagt av det. Det kan også være midler i produktene som ikke er greit å få i badevannet.

Ascochim randrengjøring (av furu-ekstrakt)

I vannskorpa blir bassenget ofte ekstra skittent. I dette feltet fester det seg skitt, mest fettstoffer, som stammer fra sminke, sololje, deodoranter og lignende. For å fjerne dette er det derfor viktig å bruke et vaskemiddel som er effektivt til å fjerne fett.

Vannlinjen vaskes regelmessig med en randrengjøring. Viktig å gjøre det regelmessig så ikke skitten fester seg for godt. Ta randrengjøringen ufortynnet på en svamp og vask. Bruk eventuelt en bassengbørste, men aldri en gryteskrubb (svamp med skrubbeside / Scotchbrite). Ascochim kan brukes til rengjøring av hele bassenget, men da gjerne fortynnet i en bøtte.

En liner er innsatt med stoffer som gjør den motstandsdyktig mot UV-stråler. Bruker du feil såpe, kan du ødelegge dette belegget, og lineren blir nedbrutt av solen og blir ru. Da fester skitten seg virkelig, og lineren er i prinsippet ødelagt. En slik skade gir ikke grunnlag for reklamasjon da det er en brukerfeil. BRUK DERFOR ALDRI SÅPER SOM IKKE ER BEREGNET PÅ BASSENG.

Grunn-rengjøring (alkalisk)

Alkaliske rengjøringsmidler er best egnet på fettstoffer og organisk skitt .

Grunn-rengjøring (sur)

Hvis du mistenker at skitten i bassenget skyldes metaller (mineraler), er et surt rengjøringsmiddel det rette. Mineralene etterlater ofte brun-svarte skjolder.

Decalsit Super

Flytende eller faste kjemikalier

Flytende kjemikalier er ikke stabile på samme måte som de faste, og de er derfor i langt større grad «ferskvare». Desinfiserende  flytende kjemikalier anbefaler vi at du bare kjøper inn det du trenger for en sesong.  Dessuten er flytende kjemikalier alltid mer etsende og aggressive hvis en er uheldig å søle dem.